tirsdag 17. september 2013

Nattverdskanon

Forberedelseskanon til Deltakelse
i den Hellige Nattverden
[1]
Ode 1
Δετε λαοί.
Irmos: Kom, o folk, la oss synge for Kristus vår Gud, som delte havet og ledet sitt folk ut fra trelldommen i Egypten, for Han er forherliget.
Refreng: Forbarm Deg over meg,
Herre, forbarm Deg over meg.
La Ditt hellige Legeme bli for meg det evige livets brød, barmhjertige Herre, og Ditt dyrebare Blod et middel mot talløse sykdommer.

Besudlet av usømmelige tanker, elendig som jeg er, er jeg uverdig til å delta i Ditt reneste Legeme og guddommelige Blod, o Kristus, men gjør Du meg verdig.

Gode jord, Guds velsignede Brud, som uten jordbruk bar fram hvetekornet som gir verden frelse: giv meg frelse ved at jeg eter derav.

Ode 3
ν πέτρ με τς πίστεως.
Irmos: På troens klippe har Du grunnfestet meg: Du har åpnet min munn mot mine fiender; min ånd har frydet seg og sunget: Ingen er hellig som vår allhellige Gud og ingen er rettferdig uten Deg, Herre.

Gi meg tårer, o Kristus, til å rense mitt hjertes urenhet, så jeg, renset og med god samvittighet, kan trede frem med frykt og tro, o Hersker, til deltakelse i Dine guddommelige Gaver.

Må Ditt rene Legeme og guddommelige Blod bli meg til syndenes forlatelse, til samfunn med Helligånden, og til evig liv, o Menneskevenn, og til fordrivelse av lidelse og sorg.

Allhellige, bordet til Livets Brød, som for miskunns skyld steg ned fra høyden og gav verden nytt liv, gjør meg, den uverdige, nå verdig, til å smake det med frykt og leve.

Ode 4
λήλυθας κ Παρθένου
Irmos: Fra Jomfruen kom Du, ikke som en engel, heller ikke som et sendebud, men Herren selv iført kjød, og frelste meg, hele mennesket. Derfor roper jeg til Deg: Ære være Din makt, o Herre.

Du miskunnelige, som ble kjød for vår skyld, ønsket å bli slaktet som et lam for de dødeliges synder. Derfor ber jeg Deg også, å slette ut mine synder.

Leg Du mine sjels sår, Herre, og hellige meg helt, den elendige, og gjør meg verdig, Hersker, å delta i Din guddommelige og mystiske Nattverd.

O Herskerinne, gjør Han, som sprang ut fra Deg, nådig, også mot meg; og bevar meg, som ber deg, uskyldig og uten spott, så jeg, ved å motta den noetiske Perlen, kan helliges.

Ode 5
το φωτς χορηγός
Irmos: Lysgivende Herre og evighetens Skaper, led oss ved Dine påbuds lys; for vi kjenner ingen Gud uten Deg.

Som Du fortalte, Kristus, så la det skje med Din usle tjener, og forbli i meg som Du lovte, for se, jeg eter Ditt guddommelige Kjød og drikker Ditt Blod.

Guds Ord og Gud, la Ditt Legemes kull opplyse meg som er formørket, og la Ditt Blod være til min besudlede sjels renselse.

Maria, Guds Moder, den søte Duftens praktfulle helligdom. Ved dine bønner, gjør meg til et verdig kar, så jeg kan delta i ditt Barns hellige Gaver.

Ode 6
ν βύσσ πταισμάτων
Irmos: Omringet av mine synders dyp vender jeg meg til Din barmhjertighets uforståelige dyp: fri meg opp av fordervet, o Gud.

Helliggjør mitt sinn, sjel og hjerte, o Frelser, med min kropp og gi meg, o Hersker, å komme nær de fryktelige Mysterier.

Gjør meg fremmed for lidelser, og gi forøkelse av Din nåde og livets sikkerhet, gjennom min deltakelse i Dine hellige Mysterier, o Kristus.

Guds hellige Ord og Gud, helliggjør meg helt nå når jeg nærmer meg Dine guddommelige Mysterier, ved Din hellige Moders forbønner.

Kontakion
Nekt meg ikke nå, o Kristus, å motta Brødet som er Ditt Legeme, og Ditt guddommelige Blod, og å delta, o Hersker, i Dine rene og fryktelige Mysterier, og la det ikke være til fordømmelse for meg, den elendige, men til evig og udødelig liv.

Ode 7
Εκόνος χρυσς
Irmos: Gudebildet av gull ble tilbedt i Dyradalen, men Dine tre ynglinger foraktet kongens ugudelige befaling. Midt i ilden var de stenket med Din dugg og sang: Velsignet er Du, våre fedres Gud.

All godhets Kilde, må deltakelsen i Dine udødelige Mysterier, o Kristus, nå bli meg til lys, og liv, og lidelsesløshet, og til fremskritt og ferdighet i guddommelig dyd, Du eneste Gode, så jeg kan love Deg.

Til frelse fra mine lidelser, fiender, nød og hver trengsel, nærmer jeg meg nå Dine udødelige og guddommelige Mysterier med frykt, kjærlighet og beven, o Menneskevenn, og synger til Deg: Velsignet er Du, våre fedres Gud.

Benådede av Gud som fødte Frelseren Kristus på uforståelig vis, jeg, din urene tjener, ber nå deg den rene: Rens meg som nærmer meg de guddommelige Mysteriene, fra all besudling på legeme og ånd.

Ode 8
Τν ν καμίν το πυρός
Irmos: Til Herren vår Gud som steg ned til hebreerbarna i ildovnen og gjorde flammene om til dugg, syng lovsang alt det Han har skapt, og opphøy og pris Ham i all evighet.

I Dine himmelske, fryktelige, og hellige Mysterier, o Kristus, og i Din guddommelige og mystiske Nattverd, gi meg, som fortviler, nå å bli en deltaker, Gud min Frelser.

Jeg søker tilflukt under Din barmhjertighet, Du Gode, og med frykt roper til Deg: forbli i meg, Frelser, og jeg i Deg som Du sa; for se, med håp om Din miskunn eter jeg Ditt Legeme og drikker Ditt Blod.

Skjelvende tar jeg imot ilden, ellers skulle jeg bli brent som voks og gress. O forferdelige mysterium! O Guds barmhjertighet! Hvordan kan jeg, som er støv, delta i det guddommelige Legeme og Blod og bli uforgjengeliggjort?

Ode 9
νάρχου γεννήτορος
Irmos: Den opphavløse Faderens Sønn, vår Gud og Herre, har blitt kjød av Jomfruen og vist seg for oss, for å opplyse dem i mørket, og samle de spredte; derfor opphøyer vi den salige Gudfødersken.

Kristus det er: smak og se at Herren er god. For fra gammelt av ble Han lik oss for vår skyld, og oppgav seg selv én gang som et offer til sin Fader, og slaktes alltid, og derved helliggjør Han dem som tar del i Ham.

Må jeg helliges i kropp og sjel, o Hersker, må jeg opplyses, frelses, og bli gjort til Din bolig, gjennom deltakelse i de hellige Mysteriene, og ha Deg i meg med Faderen og Ånden, o miskunnelige Velgjører.

Min Frelser, må Ditt dyrebare Legeme og Blod være for meg som ild og lys, til å sluke synden og brenne bort lidelsens torner, og opplyse hele meg til å tilbe Din Guddom.

Gud tok kjød fra Ditt rene blod. Derfor lover alle slekter deg, Herskerinne, og den noetiske hærskaren hyller deg; for gjennom deg har vi sett alles Hersker, som tok på seg menneskets natur.

Verdig og rett. Hellige Gud. Hellige Treenighet. Fader vår.

8. Tone
Da de ærverdige disiplene ble opplyst under fotvaskingen, ble den ugudelige Judas betatt og formørket av sin lyst for sølv. Og til de lovløse dommerne oppgav han Deg, den rettferdige Dommer. O pengeelsker, se han som for pengenes skyld hang seg selv; flykt fra den umettelige sjelen som våget slikt mot Herskeren. Du som gjør godt mot alle, o Herre, ære være Deg.
Herre, forbarm Deg. (Førti ganger)

[Resten av Kompletoriet]
[1] Vanligvis sunget etter Trosbekjennelsen i det Lille Kompletoriet. Melodien Δεύτε λαοί kan høres her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar